CatalàCastellanoEnglish

Logo Universidad de Girona y Catedra UNESCO
Facebook Google Plus Twitter

NOSALTRES

La Càtedra

Antecedents

La Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació es crea en la Universitat de Girona d'acord amb la seva voluntat de foment de la cooperació internacional tal com es manifesta en seus Estatuts:

“Article 2. Principis. La Universitat de Girona s'inspira en els principis bàsics de llibertat, justícia i solidaritat, es compromet a la promoció de la igualtat d'oportunitats i a la lluita contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, raça, religió o qualsevol altre caràcter distintiu de les persones i els col·lectius, i assumeix com a pròpia la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. D'acord amb aquests principis i els ideals de solidaritat entre els pobles, la UdG cooperarà en el progrés social i cultural dels països en vies de desenvolupament.”

El 9 de desembre de 2000 la Unesco i la Universitat de Girona van signar el conveni de creació de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació la qual s'inscriu com una iniciativa internacional que pretén trobar relacions i complementarietats amb les altres accions de cooperació de la Universitat.

La ciutat de Girona ha demostrat la seva vocació cultural en diferents fronts i perspectives, i això l'ha convertit en un model d'acció local en ciutats mitjanes en l'àmbit internacional. Per aquesta raó, el camp temàtic sobre polítiques culturals territorials està molt relacionat amb la realitat del nostre context. El fet de què no hi hagi cap càtedra especialitzada en aquests temes al territori espanyol ens permet aportar una línia de reflexió al programa Unitwin de la Unesco que amplia les possibilitats de cooperació.

Els contactes amb diferents universitats i institucions culturals a nivell internacional permeten disposar d'un capital relacional necessari per a aquest projecte. La Càtedra UNESCO pretén orientar la seva acció a la projecció internacional de la UDG, com un punt de trobada i intercanvi sobre el paper de les polítiques culturals en un món en interdependència. La perspectiva de la cooperació ens ha de permetre treballar més sobre les relacionis nord - sud i trobar les aportacions que el món cultural pot oferir als continguts de la cooperació per al desenvolupament o a les possibilitats de la cooperació cultural com a eina per reconèixer la nostra diversitat cultural.

La Conferència Intergovernamental sobre Polítiques Culturals per al Desenvolupament de la UNESCO (Estocolm 1998) recomana als països membres que la “Política Cultural es converteixi en un component de la política de desenvolupament i que es promogui la creativitat i la participació en la vida cultural com a instrument de promoció de la diversitat cultural.”

L'aprovació de la Convenció sobre la Diversitat de les Expressions Culturals i Artístiques, l'any 2005, i l'increment de la dimensió cultural en les relaciones internacionals estableixen un nou context de treball. En aquest marc la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona aporta un espai de trobada, recerca, cooperació i foment d'aquestes propostes d'acció i afavoreix un millor coneixement de les noves tendències i conceptualitzacions en el camp de la cultura i el desenvolupament.

Descripció del projecte

L'àmbit temàtic de la Càtedra UNESCO està molt relacionat amb un conjunt de circumstàncies històriques i disciplinàries que han permès situar la reflexió teòrica sobre polítiques culturals territorials de Catalunya com un referent indiscutible i un potencial de transferència. La realitat actual i els processos realitzats en l'Estat espanyol aporten una reflexió interessant sobre el paper de les ciutats i les polítiques locals en el camp de la cultura. La nostra pràctica és fruit d'una experimentació que té com a referència els processos de descentralització que molts països estan duent a terme com a estratègia d'adequació a noves realitats socials. Les polítiques de proximitat adquireixen un paper molt important com a equilibri amb les tendències més globalitzadores. La seva funció com a eina de desenvolupament s'evidencia en les noves tendències dels programes de la Unió Europea, Consell d'Europa, BID etc.

La incorporació dels plantejaments que el PNUD va fer en el seu informe sobre desenvolupament humà del 2004 sobre “Llibertat i diversitat cultural” han permès fer un pas endavant en les reflexions sobre les relacionis cultura - desenvolupo. El Pla Director de la Cooperació Espanyola 2005-2008 estableix una línia de treball en aquest sentit, i representa una novetat molt important en relació als seus antecedents sobre el tractament de la dimensió cultural en la cooperació al desenvolupament. Posteriorment la Cooperació espanyola presenta la seva “Estratègia Sectorial de Cultura i Desenvolupament” on s'estableix un innovador plantejament a nivell mundial. En aquest context, la Càtedra UNESCO vés reforçats els seus plantejaments inicials i la seva visió de futur. La creixent interdependència entre les realitats geopolítiques, i més concretament entre nord i sud, reclama una atenció molt especial a la recerca sobre la cultura i el seu paper en les accions de desenvolupament. La cooperació es converteix en una plataforma molt important pel coneixement de les realitats amb una visió molt global. La necessitat de defensar, conèixer i interactuar entre les cultures és una forma de defensa del nostre patrimoni mundial i d'entendre la diversitat cultural com una eina al servei de la pau, el progrés i l'acceptació de la interculturalitat.

La cooperació internacional i les polítiques culturals territorials constitueixen un camp de relació molt important, en la línia de reflexionar conjuntament entre diferents realitats geopolítiques. Entenem que la cooperació cultural internacional es converteix en una pràctica d'intercanvi solidari en la interdependència, i es converteix en una forma d'actuació en comú sense diferències del PIB, nivell de vida, renda per *càpita, etc. Una forma de situar a dues cultures, o més, en relació i contrast, que fomenta el valor de la igualtat i el respecte per la diversitat.

Per aconseguir aquests objectius cal incidir en la potenciació del capital humà, on l'adquisició de capacitats es converteix en una eina de desenvolupament, més enllà dels plantejaments que entenen desenvolupament únicament com a creixement econòmic. La capacitació dels agents i operadors culturals és una estratègia imprescindible dins dels plantejaments de la Càtedra. En aquest sentit, adquireix molta importància la formació com a eina de cooperació i de transferència d'experiències pràctiques i conceptuals en el camp de les polítiques culturals.

La Càtedra UNESCO es proposa promoure una reflexió sobre aquests camps d'acció a partir de compartir, amb altres institucions, les conceptualitzacions i la transferència de coneixement. La sensibilitat pels aspectes socials i territorials de l'acció cultural, com a estratègia de desenvolupament, ens orienta a tractar amb prioritat les relacions entre cultura i educació i, més concretament, en les possibilitats de fomentar millors articulacions entre les seves polítiques.

Àmbits temàtics de referència:

• Gestió Cultural:
- Perfils professionals de la gestió cultural
- Característiques de les organitzacions culturals

• Polítiques culturals territorials

• Polítiques culturals internacionals:
- La cultura en el marc de la política exterior
 - Relacions Internacionals
 - La cultura en els relacionis internacionals
- Diplomàcia pública
- Diplomàcia cultural
- Aliança de civilitzacions

• Les relacions entre polítiques educatives i polítiques culturals

• Formació de capital humà:
- Protocols de formació especialitzada
- Formació de gestors culturals

• Cooperació al desenvolupament:
- Dimensió cultural del desenvolupo
- Relacions i interdependències entre cultura i desenvolupo.
- Elaboració de suports metodològics sobre cultura i desenvolupament.

• Diversitat cultural

Programa UniTwin

La Càtedra s'inscriu dins del Programa Unitwin de la UNESCO, que té com a finalitat establir xarxes universitàries en l'àmbit internacional a partir de la solidaritat universitària i l'anàlisi de la creixent interdependència entre nord i sud, així com la defensa dels valors, principis i convencions que promou la UNESCO a escala multilateral.

Aquesta cooperació s'inscriu dins d'una dinàmica de desenvolupament i defensa de la diversitat cultural. L'acció de les Càtedres Unesco és de temàtica molt àmplia, organitzada a partir d'iniciatives locals i desplegades a través de xarxes universitàries més extenses per tot el món. Els seus continguts no estan limitats pel programa i permeten especialitzar-se en temes que es considerin oportuns a cada moment i context. També existeix la Xarxa sobre gestió cultural, i l'administració d'instituts culturals NETCULT dins de la qual s'integra la nostra Càtedra per a una major articulació del programa Unitwin en el sector de la cultura.

En conveni amb:

Logo

Subscriu-te al nostre butlletí

name
email address

Facebook Google Plus Twitter

Càtedra Unesco | Parc Científic i Teconlògic de la Universitat de Girona, Edifici Jaume Casademont, despatx 2 | 17003 | Girona

Normes i condicions d'ús | Política de privacitat de dades